Sunday, March 27, 2011

Huraian Sukatan Pelajaran

Sunday, March 27, 2011

Sukatan Pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

Falsafah Pendidikan Negara

" Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangankan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. "


Thursday, March 24, 2011

MISI

Thursday, March 24, 2011
Panitia Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan akan
1. Memastikan pengajaran dan pembelajaran serta aktiviti Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan cemerlang
2. Mewujudkan pembelajaran yang kundusif dengan memupuk sahsiah dan disiplin pelajar yang terpuji
3. Membina perhubungan yang telus dan kerjasama yang erat dengan pelajar

MATLAMAT

1. Memastikan para pelajar memperolehi pengetahuan dan input optimum berkaitan sivik dan
kewarganegaraan.
2. Meningkatkan nilai jati diri para pelajar.
3. Memberi galakan kepada para pelajar untuk menonjolkan potensi diri yang positif
4. Memastikan hubungan baik antara guru-guru,ibu bapa, penjaga dan pelajar

VISI

Panitia Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan akan menjadi Panitia Cemerlang dalam kalangan panitia di Sekolah Menengah Kebangsaan Jelai (F) menjelang 2012.

OBJEKTIF

1. Meningkatkan kualiti sahsiah pelajar dan kemenjadian murid.
2. Meningkatkan pengetahuan, pengalaman jati diri dan meminimakan salahlaku dalam kalangan pelajar.
3. Menggalakkan perubahan positif dalam diri pelajar dengan menjadikan pelajar lebih
berketerampilan mengikut potensi diri.
4. Menanamkan sifat patriotisme dan sosialisasi yang baik dalam diri setiap pelajar.